De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Leeftijdontslag

Op grond van de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is in principe niet toegestaan om iemand te ontslaan vanwege de leeftijd. Hier zijn enkele uitzonderingen op: De eerste leeftijdsgrens, is toegestaan bij het bereiken van de leeftijd waarop op grond van de AOW recht op ouderdomspensioen ontstaat. De tweede leeftijdsgrens, die is toegestaan is een hogere leeftijdsgrens dan de AOW gerechtigde leeftijd die is vastgesteld bij of krachtens wet. De derde leeftijdsgrens die is toegestaan is die waarbij een hogere leeftijdsgrens dan de AOW gerechtigde leeftijd tussen partijen is overeengekomen. De CGB heeft in een oordeel aangegeven dat het van belang is dat voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst, bij voorkeur, een leeftijdsgrens schriftelijk wordt overeengekomen (zie oordeel 2010-77, r.o. 3.20).

In het voorgelegde geval geeft het College voor de Rechten van de Mens aan dat uitsluitend het opnemen van een leeftijdsgrens in een instellingsregeling en in een brief na de benoeming niet kan worden beschouwd als een leeftijdsgrens die tussen partijen is overeengekomen. Ontslag vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd die van deze wettelijke uitzonderingen afwijkt, is alleen toegestaan onder de WGBL als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Een middel is passend indien het geschikt is om het beoogde doel te bereiken. Bij de noodzakelijkheid is het van belang dat het doel niet kan worden bereikt met een middel dat niet leidt tot onderscheid, althans minder bezwaarlijk is en het middel in evenredige verhouding staat tot het doel.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.