De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Ontslag na 65 jaar

Bij ontslag na overschrijding van de pensioengerechtigde leeftijd en/of na de overeengekomen latere datum is geen beroep meer mogelijk op de uitzondering in de WGBL voor het beëindigen van de arbeidsrelatie in verband met het bereiken van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Wel kan een werkgever het ontslag op grond van het bereiken van een bepaalde leeftijd na 65 jaar rechtvaardigen met een objectieve rechtvaardiging. In oordeel 2009-25 van de CGB betreffende een 80-jarige vrijwilliger oordeelde de CGB dat de WGBL ook van toepassing is op vrijwilligerswerk, voor zover er sprake is van een situatie van opdrachtgeverschap. Als doel voor het ontslag bij het bereiken van de 80-jarige leeftijd was dat zo alle vrijwilligersmedewerkers verzekerd zouden zijn, De CGB vond dit een legitiem doel echter was het middel niet noodzakelijk. De organisatie had nog geen verdere onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de ongevallenverzekering de vrijwilligers van 80 jaar en ouder wel wilde verzekeren en andere mogelijke ongevallenverzekeringen die werknemers boven de 80 jaar wel verzekerden.

In een ander oordeel van de CGB wordt voor een functie van klinisch gastvrouw in een ziekenhuis een leeftijdsgrens van 72 jaar gehanteerd. Het doel van deze leeftijdsgrens is om de werkzaamheden, vanwege het mindere functioneren in verband met leeftijd, te beëindigen zonder de vrijwilliger het gevoel te geven afgedankt te zijn. De CGB oordeelt dat het doel legitiem is omdat het niet discriminerend is en het in een werkelijke behoefte voldoet van de verweerster. Echter is het middel niet noodzakelijk. Competenties en vaardigheden worden in dit geval gekoppeld aan het bereiken van een bepaalde leeftijd. Dit is snel generaliserend. Een dergelijke koppeling draagt bovendien het risico in zich vooroordelen in stand te houden. De WGBL beoogt mensen bewust te maken van stereotypen, van vooroordelen en van mythen rond mensen van bepaalde leeftijdsgroepen. Waar het gaat om specifieke vaardigheden en competenties voor de functie klinisch gastvrouw is het van belang om daarop te beoordelen in plaats van op veronderstellingen die verband houden met leeftijd. De CGB is van oordeel dat verweerster de mogelijkheden heeft om het functioneren van de vrijwilligers te beoordelen. Hierbij kan de fysieke belasting van de vrijwilliger in relatie tot de werkzaamheden expliciet aan de orde komen (CGB oordeel 2011-41, r.o. 3.14).