De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Seniorenregelingen

In veel CAO's staan regelingen die erop gericht zijn oudere werknemers in verband met afnemende belastbaarheid te ontzien. Zo krijgen 55-plussers vaak aanzienlijk meer verlofdagen dan 55-minners en hebben zij bijvoorbeeld geen verplichting meer tot het uitvoeren van overwerk, nachtdiensten of onregelmatige diensten. Sinds de komst van de WGBL staan deze leeftijdsgebonden regelingen ter discussie. Arbeidsvoorwaarden die aan bepaalde leeftijdsgroepen bepaalde voordelen toekennen worden door het College voor de Rechten van de Mens niet snel objectief gerechtvaardigd bevonden, aangezien ze een uitsluitende werking (kunnen) hebben bij het aannemen van beschermde werknemers. Het College wil bevorderen dat sociale partners seniorenregelingen kritisch doordenken en inbedden in een breed leeftijdsbewust personeelsbeleid in het bedrijf of in de branche. Daartoe oordeelt het College langs de volgende twee lijnen:

1.       Als de seniorenregeling ingebed is in een breed leeftijdsbewust beleid, dan pleegt het College een globale toets op de regeling in de context van dat brede beleid.

Sociale partners moeten ter onderbouwing van dat beleid stilgestaan hebben bij:
-          de mate van belasting door de functies.
-          de mate van belastbaarheid van de werknemers.
-          de manier waarop de inzetbaarheid van oudere werknemers kan worden vergroot, zo mogelijk in een breed kader.

2.       Als een leeftijdsbewust beleid ontbreekt, dan toetst het College de regeling sec. Die toets zal over het algemeen strenger uitpakken dan de globale toets.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is door het College niet gedefinieerd. Sociale partners hebben hier de nodige vrijheid om tot nadere invulling over te gaan, met dien verstande dat de getroffen maatregelen een serieus te nemen bijdrage moeten leveren aan het behoud van de inzetbaarheid van de (oudere) werknemer. Van belang is verder dat het beleid zich op meerdere groepen richt en dat inbedding plaats moet vinden op het niveau waarop de seniorenregeling is vastgelegd.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.