De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Vrijstellingen inconveniënte werktijden en diensten

Oudere werknemers worden vaak vrijgesteld van het uitvoeren van inconveniënte diensten zoals nachtdiensten, overwerk, onregelmatige diensten, slaapdiensten, etc. 

De leeftijdswet (WGBL) vereist dat het doel van de regeling in uw arbeidsvoorwaardenpakket legitiem is. Wanneer het College voor de Rechten van de Mens een zaak voorgelegd krijgt, kijkt deze dan ook allereerst naar het doel van de regeling. Klik hieronder het doel aan, dat u met de regeling die een leeftijdsgrens bevat wilt bereiken.

Doel: tegemoetkomen aan de afnemende belastingbaarheid van oudere werknemers

Indien partijen zich in voldoende mate hebben gebogen over de achtergrond en strekking van de aan de orde zijnde leeftijdspecifieke maatregelen en deze maatregelen zijn geplaatst in een context van een breder leeftijdsbewust personeelsbeleid, dan zal het College de beoordeling niet toespitsen op die maatregelen op zich. Zij zal bij de beoordeling dan ook acht slaan op de context waarbinnen de maatregelen zijn genomen. Bijvoorbeeld: als de toekenning van een beperkt aantal extra vakantiedagen aan oudere werknemers in een bredere context van samenhangende maatregelen is geplaatst, dan gaat de Commissie na of die paar extra dagen in combinatie met de andere maatregelen, een serieus te nemen bijdrage leveren aan het behoud van de inzetbaarheid van de oudere werknemer.

Het College heeft in oordeel 2007-98 zich uitgesproken over het hanteren van een vrijstelling voor oudere werknemers. Hierin heeft het College geoordeeld dat het voorkomen van uitval van oudere werknemers door rekening te houden met de (afnemende) belastbaarheid van oudere werknemers als kan als legitiem doel worden gezien, mits er een werkelijke behoefte hiervoor is in een onderneming. Echter, het bestaan van alternatieven om dit doel te bereiken ten opzichte van de vrijstellingsregeling heeft ervan in de weg gestaan dat niet aan de voorwaarden van een objectieve rechtvaardiging kon worden voldaan. Daarbij heeft ook meegewogen dat de onderneming enige alternatieven ook niet heeft onderzocht. Mocht deze vrijstellingsregeling onderdeel hebben uitgemaakt van een leeftijdsbewust beleid, dan was deze regeling marginaal getoetst.

Doel: belonen van bedrijfstrouw

Seniorenregelingen waarbij rechten op grond van de leeftijd van een werknemer worden toegekend om loyaliteit en binding aan het bedrijf te belonen worden als niet gerechtvaardigd beoordeeld, aangezien deze niet passend zijn.

Een goed alternatief is om dergelijke regelingen af te laten hangen van de anciënniteit van de werknemer.