De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Het komt geregeld voor dat de arbeidsvoorwaarden veranderd worden. Voorbeelden daarvan zijn veranderingen door het samenvoegen van CAO's,  de invoering van een nieuw functie-loongebouw of een nieuw functiesysteem of de wijzigen van VUT en (pre-)pensioenregelingen door veranderingen in fiscale wetgeving. Vaak hebben dergelijke veranderingen in de arbeidsvoorwaarden niet voor iedereen dezelfde gevolgen. In de vorm van overgangsregelingen wordt dan aangegeven hoe de eerder verworven rechten en vooruitzichten worden gerespecteerd dan wel afgebouwd of gecompenseerd. Leeftijd en anciënniteit spelen vaak een grote rol in dergelijke overgangsregelingen. 

In zijn algemeenheid is het College voor de Rechten van de Mens van mening dat door overgangsregelingen gecreëerde ongelijkheden niet een te lange looptijd mogen hebben en dat grote verschillen in arbeidsvoorwaarden onder en boven een bepaalde leeftijd niet snel gerechtvaardigd zijn (disproportioneel). Vloeiende overgangen of het hanteren van 'bandbreedtes' met keuzemogelijkheid kunnen als alternatieven worden overwogen.

Contractspartijen bij een CAO hebben indien sprake is van een legitiem doel, per saldo wel een bepaalde vrijheid bij het trekken van leeftijdsgrenzen en bij het vaststellen van de aard en omvang van de getroffen voorzieningen. Daarbij is wel van belang dat inzicht bestaat in de gedachtegang die aan de keuze ten grondslag ligt.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.