De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Afschaffing VUT- en prepensioenregelingen

In het verlengde van de wet VUT, Prepensioen en Levensloop (wet VPL) die per 1 januari 2006 in werking trad zijn veel veranderingen doorgevoerd in VUT-, prepensioen en ouderdomspensioenregelingen. Meestal ging dat gepaard met de invoering van overgangsregelingen die voor medewerkers geboren voor 1 januari 1950 andere rechten inhouden dan voor werknemers geboren na die datum. Het College voor de Rechten van de Mens heeft inmiddels over diverse overgangsregelingen een oordeel uitgebracht. De overgangsregelingen beogen, in lijn met de wet VPL, voor de oudste groepen werknemers tegemoet te komen aan de verwachtingen rond uittreden en voor de jongere groepen enige vorm van compensatie te bieden voor de afschaffing van de regelingen. Dit wordt als een legitiem doel beoordeeld, waarbij de getroffen maatregelen in vrijwel alle gevallen ook als passend, noodzakelijk en proportioneel zijn aangemerkt.