De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Salarisgarantie oudere werknemers

In sommige CAO's hebben oudere medewerkers, doorgaans 55-plus, de garantie dat ze bij verandering van functie, een nieuwe functie-indeling of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (waarbij normaliter minder salaris en/of toeslagen zou worden ontvangen) hun eerder verworven salaris en/of toeslagen tot hun pensionering kunnen behouden. Bij jongere medewerkers wordt het verschil in oude en nieuwe beloning meestal gefaseerd afgebouwd

Er kunnen diverse motieven zijn voor het anders behandelen van 55-plussers t.o.v. 55-minners. Klik hieronder het doel aan dat u met de overgangsregeling wilt bereiken.

Doel: veiligstellen pensioeninkomen

In 2008 is de vraag aan het College voor de Rechten van de Mens ter beoordeling voorgelegd of het afbouwen van een toelage voor onregelmatige diensten in strijd is met de leeftijdswet, wanneer werknemer van 55 jaar en ouder deze toelage volledig behouden. Reden hiervoor is dat de werkgever de oudere werknemer niet wilde opschepen met een salarisvermindering kort voor hun pensioen. Deze regel is opgesteld ten tijde van het bestaan van de eindeloonregeling bij het pensioen. Dit houdt in dat de hoogte van het pensioen afhangt van het laatst verdiende loon. 
Het College heeft niet kunnen beoordelen of dit doel legitiem was, gezien de werkgever tijdens de procedure aan heeft gegeven dat het doel zijn waarde verloren heeft, bij het loslaten van de eindeloonregeling en het invoeren van de middelloonregeling. Hierdoor zou de hoogte van het pensioen niet meer afhangen van het laatst verdiende loon, maar van het gemiddelde loon van de werknemer gedurende zijn loopbaan.

Zie ter illustratie oordeel 2008-103 

Doel: bescherming inkomen i.v.m. zwakke arbeidsmarktpositie

In 2008 werd het College gevraagd een oordeel te geven over een overgangsregeling voor het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden na een fusie. Waar het bovenschalige salaris bij 57-minners geleidelijk werd afgebouwd door bevriezing van het salaris, was dit niet het geval voor 57-plussers Doel hiervan was de bescherming van het inkomen van oudere medewerkers, omdat van hen - gezien hun zwakke positie op de arbeidsmarkt - geen interne of externe mobiliteit meer verwacht kan worden. Ze hebben daardoor vrijwel geen mogelijkheden inkomensverlies te compenseren. Dit doel acht het College legitiem. De regeling werd verder als passend en proportioneel beoordeeld.